FRAM Søk Meny Lukk

Åpenhetsloven

Retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige forhold

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Fram Eiendom er underlagt kravene i loven og jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører har en høy etisk standard og etterlever OECD sine retningslinjer. Rutinen skal sikre tilgang til informasjon om hvordan foretaket forebygger negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Ved spørsmål som gjelder åpenhetsloven, ta kontakt på: apenhetsloven@fram.no

Krav til våre leverandører ved innkjøp av varer og tjenester:

 • Alle entreprisekontrakter som inngås skal være iht Norsk standard
 • Våre leverandører skal ha høy etisk standard
 • Våre leverandører skal som hovedregel maks ha to underleverandører. Ved ytterligere ledd skal dette varsles og godkjennes av oss.
 • Våre leverandører skal også ha et oversiktlig og bevisst forhold til sine underleverandører og som bygger opp under Frams etiske retningslinjer
 • Alle leverandører skal ivareta ansatte og ha gode arbeidsforhold
 • Våre leverandører skal kunne garantere at det ikke foregår bruk av barnearbeid, tvungen arbeidskraft eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Våre leverandører skal være ajour med offentlige skatter og avgifter, samt ha en dokumentert sunn økonomi
 • Vi har nulltoleranse for økonomiske misligheter som hvitvasking, bestikkelser, korrupsjon mm.
 • Alle våre leverandører oppfordres til å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Alle våre leverandører skal sørge for sikre arbeidsplasser og gode rutiner ved besøk eller ferdsel på våre eiendommer og byggeplasser.
 • Vi skal uoppfordret kunne gjennomføre stikkprøver på leverandørenes etterlevelse av våre krav

 

Våre egne miljøkrav:

Vi skal bidra til å redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av kjemikaler ved at våre leverandører kun skal kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer.  Vi skal etterspørre fossilfri byggeplass, inkludert transport. Vi skal også tilrettelegge for at leietakere velger miljøvennlige fremkomstmidler, som etablering av sykkelparkering med servicestasjon og garderobefasiliteter, samt tilby ladeplasser for elbil.

Vi skal bidra til å øke andelen fornybar energi gjennom å redusere energiforbruken i eiendomsporteføljen med 15 % innen 2025 og 30 % innen 2030. All strøm som kjøpes til fellesanleggene i Fram Eiendom sin portefølje skal ha opprinnelsesgaranti fra norsk vannkraft.

Vi skal aktivt redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Dette skal vi gjøre gjennom bevisstgjøring av leverandører og leietakere, bedre sorteringsgrad og økt gjenvinning av avfall og mindre matsvinn.

Ved nye prosjekter skal vi alltid vurdere rivning versus ombruksmulighetene av eksiterende bygg.

Krav til leietakere:

Våre krav til leietakere er at de til enhver tid skal etterleve etiske krav og norsk lov. Vi har nulltolleranse for økonomiske misligheter.